Nyheter

Telefonkontakt trenger nye styremedlemmer - ny generalforsamling 28. februar.
Det vil bli ny generalforsmaling 28. februar, kl 11., alle telefonvenner er velkomne til å delta. På sakslisten står blant annet årsmelding, behandling av regnskap/revisjon, framlegging av budsjett for 2017, vedtektsendringer, og valg av nytt styre. Se detaljer nedenfor. Telefonvener som vurderer å bli med i styret, men lurer på hva dette innebærer, må gjerne kontakte daglig leder Arnulf Andersen, på tlf. 91316210

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I TELEFONKONTAKT FOR ELDRE OG UFØRE TIRSDAG 28.02.17 kl. 11.00

Sted: Karl Staaffsvei 6 (Ulven)

SAKSLISTE:

 

08/17:  VELKOMMEN V/STYRELEDER ATLE S. SUNDELIN

 

09/17:  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTEN

 

Forslag til vedtak:      Innkalling og saksliste godkjennes.

 

10/17:  KONSTITUERING

Forslag til vedtak:                  Styreleder Atle S. Sundelin velges som møteleder. Daglig leder Arnulf Andersen velges som sekretær.

 

11/17:  VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

 

Følgende foreslås til å underskrive protokollen:

 

1.

2.

 

12/17:  FORRETNINGSORDEN

 

Alle telefonvenner og styrets medlemmer har stemmerett. Antall stemmeberettigede ____.

Administrasjonens ansatte har møte-, tale og forslagsrett. Generalforsamlingen kan innvilge andre personer tale- og forslagsrett.

 

 

13/17:  ÅRSMELDING

 

Forslag til vedtak:      Årsmelding for 2016 godkjennes.

 

14/17:  REGNSKAP MED REVISJONSRAPPORT

Forslag til vedtak:       Generalforsamlingen godkjenner fremlagte regnskap for 2016 og tar revisors beretning til etterretning.

 

15/17: BUDSJETT 2017

Forslag til vedtak:       Fremlagte budsjett godkjennes.  Styret må justere budsjettet når en vet hva tilskuddet fra Helsedirektoratet blir.

 

16/17: VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til vedtak:       Vedtektene drøftes.

 

17/17: INNKOMNE FORSLAG
 

18/17: VALG AV REVISOR

Telefonkontakt er forpliktet til å ha statsautorisert revisor. Nåværende revisor er Grete Elgåen i Deloitte.
Forslag til vedtak:       Revisor Grete Elgåen i Deloitte godkjennes som revisor for Telefonkontakt.

 

19/17: VALG AV NYTT STYRE

I forbindelse med vedtak på ekstraordinær generalforsamling, 12.01.17 fratrer nåværende styre. I den forbindelse må det velges et interimstyre

2 representanter velges for 2 år, mens 2 representanter velges for 1 år.  Styreleder velges særskilt. Til sammen 5 faste representanter. I tillegg velges 2 vararepresentanter for 2 år.

Publisert 17.01.2017 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  editor
Source : 


  • Vi har fått brev om at tilskuddet fra Helsedirektoratet for 2017 blir halvert, noe som dessverre gjør det umulig å drive Telefonkontakt videre. Under styremøtet den 20. juni ble det derfor formelt vedtatt å nedlegge Telefonkontakt, etter 46 års drift. Vi regner med at mer enn seks tusen eldre og uføre har hatt gleden og tryggheten ved å ha en fast telefonvenn gjennom årene, og ønsker å takke alle telefonvenner for en viktig innsats mot ensomhet!
  • Telefonkontakt er avhengig av å spre kunnskapen om telefonvenn-tilbudet til sentrale personer som arbeider med eldre. Vi har nylig vært på informasjonsbesøk hos seniorveileder i Furuset bydel og pleie- og omsorgssjefen i Sankt Hanshaugen bydel, og håper de kan spre det videre til kolleger og eldre de møter i sitt arbeid.
  • x